دوره های پنجشنبه و جمعه زبان آلمانی

کلاس های هایلایت شده به دلیل تعداد زیاد درخواست کننده به ترتیب نمره ثبت نام می شوند

با توجه به محدودیت ظرفیت کلاس ها ثبت نام بر اساس جداول و به صورت زیر انجام می پذیرد:

30 دقیقه اول : زبان آموزان دوره جاری + اولویت اول
30 دقیقه دوم : زبان آموزان تعیین سطح / زبان آموزان مایل به جا به جایی کلاس / زبان آموزان با وقفه تحصیلی

زبان آموزانی که موفق به ثبت نام نشده اند، با تماس با دفتر موسسه به شماره 5- 88055934 می توانند، مجدداَ در لیست انتظار قرار گرفته تا در صورت افزایش ظرفیت به آنان اطلاع داده شود.

از آنجایی که در ترم گذشته حدود 80 نفر متقاضی به دلیل تکمیل ظرفیت (مخصوصاً دوره فشرده 18 الی 21:15)، موفق به ثبت نام و شرکت در کلاسها نشده اند و اکنون در الویت اول ثبت نام قرار گرفته اند، خانه فرهنگ کیهان از این پس نمیتواند شرکت زبان آموزان در همان کلاس را تضمین کند. پوزش ما را پیشاپیش پذیرا باشید.

زمان ثبت نام کلاس های پنجشنبه و جمعه ترم فروردین 97

ترم جاری - ساعت

ترم آینده

ساعت کلاس ترم آینده

روز ثبت نام

ساعت ثبت نام

B2/1 (08:00-13:30)

B2/2

08:00 - 13:30

یکشنبه 1397/01/26

13:00

B1/1 (08:00-13:30)

B1/2

08:00 - 13:30

یکشنبه 1397/01/26

14:00

A2/2  (08:00-13:30)

B1/1

08:00 - 13:30

یکشنبه 1397/01/26

15:00

A2/1 (08:00-13:30)

A2/2

08:00 - 13:30

یکشنبه 1397/01/26

16:00

A1/2 (08:00-13:30)

A2/1

08:00 - 13:30

یکشنبه 1397/01/26

17:00

A1/1 (08:00-13:30)

A1/2

08:00 - 13:30

یکشنبه 1397/01/26

18:00

زمان ثبت نام کلاس های پنجشنبه و جمعه ترم دی 96

ترم جاری - ساعت

ترم آینده

ساعت کلاس ترم آینده

روز ثبت نام

ساعت ثبت نام

B2/2  (08:00-13:30)

B2/3

08:00 - 13:30

تاریخ جدید جمعه 1396/10/15

15:00

B2/1 (08:00-13:30)

B2/2

08:00 - 13:30

تاریخ جدید جمعه 1396/10/15

16:30

B1/1 (08:00-13:30)

B1/2

08:00 - 13:30

تاریخ جدید شنبه 1396/10/16

12:00

A2/2  (08:00-13:30)

B1/1

08:00 - 13:30

تاریخ جدید شنبه 1396/10/16

13:30

A2/1 (08:00-13:30)

A2/2

08:00 - 13:30

تاریخ جدید شنبه 1396/10/16

15:00

A1/2 (08:00-13:30)

A2/1

08:00 - 13:30

تاریخ جدید شنبه 1396/10/16

16:30

A1/1 (08:00-13:30)

A1/2

08:00 - 13:30

تاریخ جدید شنبه 1396/10/16

18:00

زمان ثبت نام کلاس های پنجشنبه و جمعه ترم آذر 96

ترم جاری - ساعت

ترم آینده

ساعت کلاس ترم آینده

روز ثبت نام

ساعت ثبت نام

B2/1  (08:00-13:30)

B2/2

08:00 - 13:30

پنجشنبه 1396/09/02

15:00

B1/2 (08:00-13:30)

B2/1

08:00 - 13:30

پنجشنبه 1396/09/02

16:00

B1/1 (08:00-13:30)

B1/2

08:00 - 13:30

پنجشنبه 1396/09/02

17:00

A2/2  (08:00-13:30)

B1/1

08:00 - 13:30

پنجشنبه 1396/09/02

18:00

A2/1 (08:00-13:30)

A2/2

08:00 - 13:30

پنجشنبه 1396/09/02

19:00

A1/2 (08:00-13:30)

A2/1

08:00 - 13:30

پنجشنبه 1396/09/02

20:00

A1/1 (08:00-13:30)

A1/2

08:00 - 13:30

پنجشنبه 1396/09/02

21:00

زمان ثبت نام کلاس های پنجشنبه و جمعه ترم مهر 96

ترم جاری - ساعت

ترم آینده

ساعت کلاس ترم آینده

روز ثبت نام

ساعت ثبت نام

B2/2  (08:00-13:30)

B2/3

08:00 - 13:30

پنجشنبه 1396/07/13

15:00

B1/2  (08:00-13:30)

B2/1

08:00 - 13:30

پنجشنبه 1396/07/13

16:00

B1/1 (08:00-13:30)

B1/2

08:00 - 13:30

پنجشنبه 1396/07/13

17:00

A2/2  (08:00-13:30)

B1/1

08:00 - 13:30

پنجشنبه 1396/07/13

18:00

A2/1 (08:00-13:30)

A2/2

08:00 - 13:30

پنجشنبه 1396/07/13

19:00

A1/2 (08:00-13:30)

A2/1

08:00 - 13:30

پنجشنبه 1396/07/13

20:00

A1/1 (08:00-13:30)

A1/2

08:00 - 13:30

پنجشنبه 1396/07/13

21:00

زمان ثبت نام کلاس های پنجشنبه و جمعه ترم شهریور 96

ترم جاری - ساعت

ترم آینده

ساعت کلاس ترم آینده

روز ثبت نام

ساعت ثبت نام

B2/1  (08:00-13:30)

B2/2

08:00 - 13:30

شنبه 1396/05/28

15:00

B1/1  (08:00-13:30)

B1/2

08:00 - 13:30

شنبه 1396/05/28

16:00

A2/2 (08:00-13:30)

B1/1

08:00 - 13:30

شنبه 1396/05/28

17:00

A2/1  (08:00-13:30)

A2/2

08:00 - 13:30

شنبه 1396/05/28

18:00

A1/2 (08:00-13:30)

A2/1

08:00 - 13:30

شنبه 1396/05/28

19:00

A1/1 (08:00-13:30)

A1/2

08:00 - 13:30

شنبه 1396/05/28

20:00

زمان ثبت نام کلاس های پنجشنبه و جمعه ترم تیر 96

ترم جاری - ساعت

ترم آینده

ساعت کلاس ترم آینده

روز ثبت نام

ساعت ثبت نام

B1/2  (08:00-13:30)

B2/1

08:00 - 13:30

شنبه 1396/04/10

15:00

B1/1  (08:00-13:30)

B1/2

08:00 - 13:30

شنبه 1396/04/10

16:00

A2/2 (08:00-13:30)

B1/1

08:00 - 13:30

شنبه 1396/04/10

17:00

A2/1  (08:00-13:30)

A2/2

08:00 - 13:30

شنبه 1396/04/10

18:00

A1/2 (08:00-13:30)

A2/1

08:00 - 13:30

شنبه 1396/04/10

19:00

A1/1 (08:00-13:30)

A1/2

08:00 - 13:30

شنبه 1396/04/10

20:00

زمان ثبت نام کلاس های پنجشنبه و جمعه ترم اردیبهشت 96

ترم جاری - ساعت

ترم آینده

ساعت کلاس ترم آینده

روز ثبت نام

ساعت ثبت نام

B2/2  (08:00-13:30)

B2/3

08:00 - 13:30

پنجشنبه 1396/02/28

15:30

B1/1  (08:00-13:30)

B1/2

08:00 - 13:30

پنجشنبه 1396/02/28

16:30

A2/2 (08:00-13:30)

B1/1

08:00 - 13:30

پنجشنبه 1396/02/28

17:30

A2/1  (08:00-13:30)

A2/2

08:00 - 13:30

پنجشنبه 1396/02/28

18:30

A1/2 (08:00-13:30)

A2/1

08:00 - 13:30

پنجشنبه 1396/02/28

19:30

A1/1 (08:00-13:30)

A1/2

08:00 - 13:30

پنجشنبه 1396/02/28

20:30

زمان ثبت نام کلاس های پنجشنبه و جمعه ترم اسفند 95

ترم جاری - ساعت

ترم آینده

ساعت کلاس ترم آینده

روز ثبت نام

ساعت ثبت نام

B2/1  (08:00-13:30)

B2/2

08:00 - 13:30

پنجشنبه 1395/12/26

15:30

B1/1  (08:00-13:30)

B1/2

08:00 - 13:30

پنجشنبه 1395/12/26

16:30

A2/2 (08:00-13:30)

B1/1

08:00 - 13:30

پنجشنبه 1395/12/26

17:30

A2/1  (08:00-13:30)

A2/2

08:00 - 13:30

پنجشنبه 1395/12/26

18:30

A1/2 (08:00-13:30)

A2/1

08:00 - 13:30

پنجشنبه 1395/12/26

19:30

A1/1 (08:00-13:30)

A1/2

08:00 - 13:30

پنجشنبه 1395/12/26

20:30

زمان ثبت نام کلاس های پنجشنبه و جمعه ترم بهمن 95

ترم جاری - ساعت

ترم آینده

ساعت کلاس ترم آینده

روز ثبت نام

ساعت ثبت نام

B2/2 (08:00-13:30)

B2/3

08:00 - 13:30

جمعه 1396/10/15

0.625

B2/1 (08:00-13:30)

B2/2

08:00 - 13:30

جمعه 1396/10/15

0.6875

B1/1 (08:00-13:30)

B1/2

08:00 - 13:30

شنبه 1396/10/16

0.5

A2/2 (08:00-13:30)

B1/1

08:00 - 13:30

شنبه 1396/10/16

0.5625

A2/1 (08:00-13:30)

A2/2

08:00 - 13:30

شنبه 1396/10/16

0.625

A1/2 (08:00-13:30)

A2/1

08:00 - 13:30

شنبه 1396/10/16

0.6875

A1/1 (08:00-13:30)

A1/2

08:00 - 13:30

شنبه 1396/10/16

0.75

خانه | درباره ما | تماس با ما | قوانین و مقررات | ثبت شکایات
تلفکس: 0098 21 88033219 | 0098 21 88062914 | 0098 21 88055934-5
info@keyhan-kh.ir | contact@keyhan-kh.ir
آدرس : ایران – تهران – خیابان شیراز جنوبی، کوچه رضوان، پلاک 7 | کد پستی :54681-14369
خانه فرهنگ کیهان 2017 - 2013 | اطلاعات محفوظ می باشد