دوره های فشرده پلاس زبان آلمانی

کلاس های هایلایت شده به دلیل تعداد زیاد درخواست کننده به ترتیب نمره ثبت نام می شوند

با توجه به محدودیت ظرفیت کلاس ها ثبت نام بر اساس جداول و به صورت زیر انجام می پذیرد:

30 دقیقه اول : زبان آموزان دوره جاری + اولویت اول
30 دقیقه دوم : زبان آموزان تعیین سطح / زبان آموزان مایل به جا به جایی کلاس / زبان آموزان با وقفه تحصیلی

زبان آموزانی که موفق به ثبت نام نشده اند، با تماس با دفتر موسسه به شماره 5- 88055934 می توانند، مجدداَ در لیست انتظار قرار گرفته تا در صورت افزایش ظرفیت به آنان اطلاع داده شود.

از آنجایی که در ترم گذشته حدود 80 نفر متقاضی به دلیل تکمیل ظرفیت (مخصوصاً دوره فشرده 18 الی 21:15)، موفق به ثبت نام و شرکت در کلاسها نشده اند و اکنون در الویت اول ثبت نام قرار گرفته اند، خانه فرهنگ کیهان از این پس نمیتواند شرکت زبان آموزان در همان کلاس را تضمین کند. پوزش ما را پیشاپیش پذیرا باشید.

زمان ثبت نام کلاس های فشرده پلاس ترم اردیبهشت 97

ترم جاری - ساعت

ترم آینده

ساعت کلاس ترم آینده

روز ثبت نام

ساعت ثبت نام

َB1/1 (14:00-19:30)

B1/2

14:00-19:30

پنجشنبه 1397/02/06

12:00

A2/2 (16:00-21:15)

B1/1

16:00-21:15

پنجشنبه 1397/02/06

13:30

A2/1 (16:00-21:15)

A2/2

16:00-21:15

پنجشنبه 1397/02/06

15:00

A1/2 (16:00-21:15)

A2/1

16:00-21:15

پنجشنبه 1397/02/06

16:30

A1/1 (16:00-21:15)

A1/2

16:00-21:15

پنجشنبه 1397/02/06

18:00

زمان ثبت نام کلاس های فشرده پلاس ترم اسفند 96

ترم جاری - ساعت

ترم آینده

ساعت کلاس ترم آینده

روز ثبت نام

ساعت ثبت نام

َB1/1 (14:00-19:30)

B1/2

14:00-19:30

چهارشنبه 1396/12/16

15:00

A2/2 (14:00-19:30)

B1/1

14:00-19:30

چهارشنبه 1396/12/16

16:00

A2/1 (16:00-21:15)

A2/2

16:00-21:15

چهارشنبه 1396/12/16

17:00

A1/2 (16:00-21:15)

A2/1

16:00-21:15

چهارشنبه 1396/12/16

18:00

A1/1 (16:00-21:15)

A1/2

16:00-21:15

چهارشنبه 1396/12/16

19:00

زمان ثبت نام کلاس های فشرده پلاس ترم بهمن 96

ترم جاری - ساعت

ترم آینده

ساعت کلاس ترم آینده

روز ثبت نام

ساعت ثبت نام

َB1/1 (14:00-19:30)

B1/2

14:00-19:30

شنبه 1396/11/14

15:00

A2/2 (14:00-19:30)

B1/1

14:00-19:30

شنبه 1396/11/14

16:00

A2/1 (14:00-19:30)

A2/2

14:00-19:30

شنبه 1396/11/14

17:00

A1/2 (16:00-21:15)

A2/1

16:00-21:15

شنبه 1396/11/14

18:00

A1/1 (16:00-21:15)

A1/2

16:00-21:15

شنبه 1396/11/14

19:00

زمان ثبت نام کلاس های فشرده پلاس ترم دی 96

ترم جاری - ساعت

ترم آینده

ساعت کلاس ترم آینده

روز ثبت نام

ساعت ثبت نام

َB1/1 (14:00-19:30)

B1/2

14:00-19:30

چهارشنبه 1396/10/13

12:00

A2/2 (14:00-19:30)

B1/1

14:00-19:30

چهارشنبه 1396/10/13

13:30

A2/1 (14:00-19:30)

A2/2

14:00-19:30

چهارشنبه 1396/10/13

15:00

A1/2 (14:00-19:30)

A2/1

14:00-19:30

چهارشنبه 1396/10/13

16:30

A1/1 (16:00-21:15)

A1/2

16:00-21:15

چهارشنبه 1396/10/13

18:00

زمان ثبت نام کلاس های فشرده پلاس ترم آذر 96

ترم جاری - ساعت

ترم آینده

ساعت کلاس ترم آینده

روز ثبت نام

ساعت ثبت نام

َB1/1 (14:00-19:30)

B1/2

14:00-19:30

چهارشنبه 1396/09/08

15:00

A2/2 (14:00-19:30)

B1/1

14:00-19:30

چهارشنبه 1396/09/08

16:00

A2/1 (14:00-19:30)

A2/2

14:00-19:30

چهارشنبه 1396/09/08

17:00

A1/2 (14:00-19:30)

A2/1

14:00-19:30

چهارشنبه 1396/09/08

1800

A1/1 (14:00-19:30)

A1/2

14:00-19:30

چهارشنبه 1396/09/08

19:00

زمان ثبت نام کلاس های فشرده پلاس ترم آبان 96

ترم جاری - ساعت

ترم آینده

ساعت کلاس ترم آینده

روز ثبت نام

ساعت ثبت نام

َB1/1 (14:00-19:30)

B1/2

14:00-19:30

شنبه 1396/08/06

15:00

A2/2 (14:00-19:30)

B1/1

14:00-19:30

شنبه 1396/08/06

16:00

A2/1 (14:00-19:30)

A2/2

14:00-19:30

شنبه 1396/08/06

17:00

A1/2 (14:00-19:30)

A2/1

14:00-19:30

شنبه 1396/08/06

1800

A1/1 (14:00-19:30)

A1/2

14:00-19:30

شنبه 1396/08/06

19:00

زمان ثبت نام کلاس های فشرده پلاس ترم مهر 96

ترم جاری - ساعت

ترم آینده

ساعت کلاس ترم آینده

روز ثبت نام

ساعت ثبت نام

َB1/1 (14:00-19:30)

B1/2

14:00-19:30

سه شنبه 1396/07/04

15:00

A2/2 (14:00-19:30)

B1/1

14:00-19:30

سه شنبه 1396/07/04

16:00

A2/1 (14:00-19:30)

A2/2

14:00-19:30

سه شنبه 1396/07/04

17:00

A1/2 (14:00-19:30)

A2/1

14:00-19:30

سه شنبه 1396/07/04

1800

A1/1 (14:00-19:30)

A1/2

14:00-19:30

سه شنبه 1396/07/04

19:00

زمان ثبت نام کلاس های فشرده پلاس ترم شهریور 96

ترم جاری - ساعت

ترم آینده

ساعت کلاس ترم آینده

روز ثبت نام

ساعت ثبت نام

َB1/1 (14:00-19:30)

B1/2

14:00-19:30

چهارشنبه 1396/06/01

15:00

A2/2 (14:00-19:30)

B1/1

14:00-19:30

چهارشنبه 1396/06/01

16:00

A2/1 (14:00-19:30)

A2/2

14:00-19:30

چهارشنبه 1396/06/01

17:00

A1/2 (14:00-19:30)

A2/1

14:00-19:30

چهارشنبه 1396/06/01

1800

A1/1 (14:00-19:30)

A1/2

14:00-19:30

چهارشنبه 1396/06/01

19:00

زمان ثبت نام کلاس های فشرده پلاس ترم مرداد 96

ترم جاری - ساعت

ترم آینده

ساعت کلاس ترم آینده

روز ثبت نام

ساعت ثبت نام

َB1/1 (14:00-19:30)

B1/2

14:00-19:30

دوشنبه 1396/05/02

15:00

A2/2 (14:00-19:30)

B1/1

14:00-19:30

دوشنبه 1396/05/02

16:00

A2/1 (14:00-19:30)

A2/2

14:00-19:30

دوشنبه 1396/05/02

17:00

A1/2 (14:00-19:30)

A2/1

14:00-19:30

دوشنبه 1396/05/02

1800

A1/1 (14:00-19:30)

A1/2

14:00-19:30

دوشنبه 1396/05/02

19:00

زمان ثبت نام کلاس های فشرده پلاس ترم تیر 96

ترم جاری - ساعت

ترم آینده

ساعت کلاس ترم آینده

روز ثبت نام

ساعت ثبت نام

َB1/1 (14:00-19:30)

B1/2

14:00-19:30

چهارشنبه 1396/03/31

15:00

A2/2 (14:00-19:30)

B1/1

14:00-19:30

چهارشنبه 1396/03/31

16:00

A2/1 (14:00-19:30)

A2/2

14:00-19:30

چهارشنبه 1396/03/31

17:00

A1/2 (14:00-19:30)

A2/1

14:00-19:30

چهارشنبه 1396/03/31

1800

A1/1 (14:00-19:30)

A1/2

14:00-19:30

چهارشنبه 1396/03/31

19:00

زمان ثبت نام کلاس های فشرده پلاس ترم اردیبهشت 96

ترم جاری - ساعت

ترم آینده

ساعت کلاس ترم آینده

روز ثبت نام

ساعت ثبت نام

َB1/1 (14:00-19:30)

B1/2

14:00-19:30

چهارشنبه 1396/02/27

15:00

A2/2 (14:00-19:30)

B1/1

14:00-19:30

چهارشنبه 1396/02/27

16:00

A2/1 (14:00-19:30)

A2/2

14:00-19:30

چهارشنبه 1396/02/27

17:00

A1/2 (14:00-19:30)

A2/1

14:00-19:30

چهارشنبه 1396/02/27

1800

A1/1 (14:00-19:30)

A1/2

14:00-19:30

چهارشنبه 1396/02/27

19:00

زمان ثبت نام کلاس های فشرده پلاس ترم فروردین 96

ترم جاری - ساعت

ترم آینده

ساعت کلاس ترم آینده

روز ثبت نام

ساعت ثبت نام

َB1/1 (14:00-19:30)

B1/2

14:00-19:30   فرد

دوشنبه 1396/01/28

19:00

A2/2 (14:00-19:30)

B1/1

14:00-19:30   فرد

دوشنبه 1396/01/28

18:00

A2/1 (14:00-19:30)

A2/2

14:00-19:30   فرد

دوشنبه 1396/01/28

17:00

A1/2 (14:00-19:30)

A2/1

14:00-19:30   فرد

دوشنبه 1396/01/28

1600

A1/1 (14:00-19:30)

A1/2

14:00-19:30   فرد

دوشنبه 1396/01/28

15:00

زمان ثبت نام کلاس های فشرده پلاس ترم اسفند 95

ترم جاری - ساعت

ترم آینده

ساعت کلاس ترم آینده

روز ثبت نام

ساعت ثبت نام

َB1/1 (14:00-19:30)

B1/2

14:00-19:30   فرد

پنجشنبه 1395/12/07

15:00

A2/2 (14:00-19:30)

B1/1

14:00-19:30   فرد

پنجشنبه 1395/12/07

16:00

A2/1 (14:00-19:30)

A2/2

14:00-19:30   فرد

پنجشنبه 1395/12/07

17:00

A1/2 (14:00-19:30)

A2/1

14:00-19:30   فرد

پنجشنبه 1395/12/07

18:00

A1/1 (14:00-19:30)

A1/2

14:00-19:30   فرد

پنجشنبه 1395/12/07

19:00

زمان ثبت نام کلاس های فشرده پلاس ترم بهمن 95

ترم جاری - ساعت

ترم آینده

ساعت کلاس ترم آینده

روز ثبت نام

ساعت ثبت نام

َB1/1 (14:00-19:30)

B1/2

14:00-19:30   فرد

چهارشنبه 1395/11/06

15:00

A2/2 (14:00-19:30)

B1/1

14:00-19:30   فرد

چهارشنبه 1395/11/06

16:00

A2/1 (14:00-19:30)

A2/2

14:00-19:30   فرد

چهارشنبه 1395/11/06

17:00

A1/2 (14:00-19:30)

A2/1

14:00-19:30   فرد

چهارشنبه 1395/11/06

18:00

A1/1 (14:00-19:30)

A1/2

14:00-19:30   فرد

چهارشنبه 1395/11/06

19:00

خانه | درباره ما | تماس با ما | قوانین و مقررات | ثبت شکایات
تلفکس: 0098 21 88033219 | 0098 21 88062914 | 0098 21 88055934-5
info@keyhan-kh.ir | contact@keyhan-kh.ir
آدرس : ایران – تهران – خیابان شیراز جنوبی، کوچه رضوان، پلاک 7 | کد پستی :54681-14369
خانه فرهنگ کیهان 2017 - 2013 | اطلاعات محفوظ می باشد