دوره های فشرده

کلاس های هایلایت شده به دلیل تعداد زیاد درخواست کننده به ترتیب نمره ثبت نام می شوند

با توجه به محدودیت ظرفیت کلاس ها ثبت نام بر اساس جداول و به صورت زیر انجام می پذیرد:

30 دقیقه اول : زبان آموزان دوره جاری + اولویت اول
30 دقیقه دوم : زبان آموزان تعیین سطح / زبان آموزان مایل به جا به جایی کلاس / زبان آموزان با وقفه تحصیلی

زبان آموزانی که موفق به ثبت نام نشده اند، با تماس با دفتر موسسه به شماره 5- 88055934 می توانند، مجدداَ در لیست انتظار قرار گرفته تا در صورت افزایش ظرفیت به آنان اطلاع داده شود.

از آنجایی که در ترم گذشته حدود 80 نفر متقاضی به دلیل تکمیل ظرفیت (مخصوصاً دوره فشرده 18 الی 21:15)، موفق به ثبت نام و شرکت در کلاسها نشده اند و اکنون در الویت اول ثبت نام قرار گرفته اند، خانه فرهنگ کیهان از این پس نمیتواند شرکت زبان آموزان در همان کلاس را تضمین کند. پوزش ما را پیشاپیش پذیرا باشید.

زمان ثبت نام کلاس های فشرده، پنجشنبه و جمعه ترم اسفند

ترم آینده

ساعت کلاس ترم آینده

روز ثبت نام

ساعت ثبت نام

C1/3

14:00-17:30 زوج

1396/12/01 سه شنبه

12:00

C1/2

18:00-21:15 زوج

1396/12/01 سه شنبه

13:00

C1/1

14:00-17:30 فرد
08:00-13:30 جمعه ها (Extensiv)

1396/12/01 سه شنبه

14:10  ساعت جدید

B2/3

08:00-11:30 زوج
14:00-17:30 فرد
18:00-21:15 فرد
08:00-13:30 پنجشنبه و جمعه

1396/12/01 سه شنبه

15:00

B2/2

08:00-11:30 زوج
14:00-17:30 زوج
18:00-21:15 فرد

1396/12/01 سه شنبه

16:30

B2/1

08:00 - 13:30 یکشنبه و سه شنبه (Int. Kompakt)
18:00-21:15 زوج
08:00 - 13:30 پنجشنبه و جمعه
14:00-17:30 زوج
کلاس جدید تعریف شد

1396/12/01 سه شنبه

18:10  ساعت جدید

Konv. C1

14:00-15:30 فرد

1396/12/01 سه شنبه

19:30

Konv. B2

14:00-15:30 فرد

1396/12/01 سه شنبه

19:30

Konv. B1

14:00-15:30 فرد

1396/12/01 سه شنبه

19:30

Schreib. C1

12:00-13:30 زوج

1396/12/01 سه شنبه

19:30

Schreib. B2

12:00-13:30 زوج

1396/12/01 سه شنبه

19:30

Schreib. B1

12:00-13:30 فرد

1396/12/01 سه شنبه

19:30

B1/2

14:00-17:30 زوج
18:00-21:15 زوج
08:00-13:30 پنجشنبه و جمعه

1396/12/02 چهارشنبه

12:00

B1/1

14:00-17:30 زوج
18:00-21:15 زوج
08:00-13:30 پنجشنبه و جمعه

1396/12/02 چهارشنبه

13:30

A2/2

14:00-17:30 زوج
18:00-21:15 زوج
08:00-13:30 پنجشنبه و جمعه

1396/12/02 چهارشنبه

15:00

A2/1

14:00-17:30 زوج
18:00-21:15 زوج
08:00-13:30 پنجشنبه و جمعه

1396/12/02 چهارشنبه

16:30

A1/2

14:00-17:30 زوج
18:00-21:15 زوج
08:00-13:30 پنجشنبه و جمعه

1396/12/02 چهارشنبه

18:00

زمان ثبت نام کلاس های فشرده و فشرده پلاس ترم دی

ترم آینده

ساعت کلاس ترم آینده

روز ثبت نام

ساعت ثبت نام

C1/3

14:00-17:30 زوج

1396/10/15 تاریخ جدید جمعه

12:00

C1/2

14:00-17:30 زوج

1396/10/15 تاریخ جدید جمعه

13:00

C1/1

18:00-21:15 زوج

1396/10/15 تاریخ جدید جمعه

14:00

B2/3

08:00-11:30 فرد
14:00-17:30 فرد
18:00-21:15 زوج

1396/10/15 تاریخ جدید جمعه

15:00

B2/2

08:00-11:30 زوج
14:00-17:30 فرد
18:00-21:15 فرد

1396/10/15 تاریخ جدید جمعه

16:30

B2/1

08:00 - 11:30 زوج
14:00-17:30 زوج
جدید تعریف شد

18:00 - 21:150 فرد

1396/10/15 تاریخ جدید جمعه

18:00

Konv. C1

12:00-13:30 زوج

1396/10/15 تاریخ جدید جمعه

19:30

Konv. B2

12:00-13:30 فرد

1396/10/15 تاریخ جدید جمعه

19:30

Konv. B1

12:00-13:30 فرد

1396/10/15 تاریخ جدید جمعه

19:30

Schreib. B2

14:00-15:30 فرد

1396/10/15 تاریخ جدید جمعه

19:30

Schreib. B1

14:00-15:30 فرد

1396/10/15 تاریخ جدید جمعه

19:30

B1/2

14:00-17:30 زوج
18:00-21:15 زوج
14:00-19:30 فرد

1396/10/16 تاریخ جدید شنبه

12:00

B1/1

14:00-17:30 زوج
18:00-21:15 زوج
14:00-19:30 فرد

1396/10/16 تاریخ جدید شنبه

13:30

A2/2

14:00-17:30 زوج
18:00-21:15 زوج
14:00-19:30 فرد

1396/10/16 تاریخ جدید شنبه

15:00

A2/1

14:00-17:30 زوج
18:00-21:15 زوج
14:00-19:30 فرد

1396/10/16 تاریخ جدید شنبه

16:30

A1/2

14:00-17:30 زوج
18:00-21:15 زوج
16:00-21:15 فرد

1396/10/16 تاریخ جدید شنبه

18:00

زمان ثبت نام کلاس های فشرده ترم آبان

ترم آینده

ساعت کلاس ترم آینده

روز ثبت نام

ساعت ثبت نام

C1/3

14:00-17:30 فرد
18:00-21:15 فرد

دوشنبه 1396/08/22

12:00

C1/2

14:00-17:30 زوج

دوشنبه 1396/08/22

13:30

C1/1

14:00-17:30 زوج

دوشنبه 1396/08/22

14:30

B2/3

08:00-11:30 زوج
18:00-21:15 زوج

دوشنبه 1396/08/22

15:30

B2/2

08:00-11:30 فرد
14:00-17:30 فرد
18:00-21:15 زوج

دوشنبه 1396/08/22

17:00

B2/1

08:00 - 11:30 زوج
14:00-17:30 فرد
جدید تعریف شد
18:00 - 21:150 فرد

دوشنبه 1396/08/22

18:30

Kon.B1

یکشنبه و سه شنبه 9:30-08:00

دوشنبه 1396/08/22

19:30

Kon.B2

10:00-11:30 یکشنبه و سه شنبه

دوشنبه 1396/08/22

19:30

Kon.C1

12:00-13:30 یکشنبه و سه شنبه

دوشنبه 1396/08/22

19:30

B1/2

14:00-17:30 زوج
18:00-21:15 زوج

سه شنبه 1396/08/23

12:00

B1/1

14:00-17:30 زوج
18:00-21:15 زوج

سه شنبه 1396/08/23

13:30

A2/2

14:00-17:30 زوج
18:00-21:15 زوج

سه شنبه 1396/08/23

15:00

A2/1

14:00-17:30 زوج
18:00-21:15 زوج

سه شنبه 1396/08/23

16:30

A1/2

14:00-17:30 زوج
18:00-21:15 زوج

سه شنبه 1396/08/23

18:00

زمان ثبت نام کلاس های فشرده، فوق فشرده و فشرده پلاس ترم مهر

ترم آینده

ساعت کلاس ترم آینده

روز ثبت نام

ساعت ثبت نام

C1/3

14:00-17:30 زوج

سه شنبه 1396/07/04

12:00

C1/2

14:00-17:30 فرد
18:00-21:15 فرد

سه شنبه 1396/07/04

13:30

C1/1

14:00-17:30 زوج ساعت جدید

سه شنبه 1396/07/04

15:00

B2/3

08:00 - 11:30 زوج
14:00-17:30 زوج
18:00-21:15 فرد

سه شنبه 1396/07/04

16:00

B2/2

08:00 - 11:30 زوج
14:00-17:30 زوج
18:00-21:15 زوج

سه شنبه 1396/07/04

17:30

B2/1

18:00-21:15 زوج ساعت جدید
08:00 - 11:30 فرد
14:00 - 17:30 فرد

سه شنبه 1396/07/04

19:00

Kon.B1

0یکشنبه و سه شنبه 9:30-8:00

سه شنبه 1396/07/04

20:30

Kon.B2

10:00-11:30 یکشنبه و سه شنبه

سه شنبه 1396/07/04

20:30

Kon.C1

12:00-13:30 یکشنبه و سه شنبه

سه شنبه 1396/07/04

20:30

B1/2

هر روز 13:30-08:00
18:00-21:15 زوج
14:00 - 19:30 فرد

چهارشنبه 1396/07/05

12:00

B1/1

هر روز 13:30-08:00
14:00-17:30 زوج
18:00-21:15 زوج
14:00 - 19:30 فرد

چهارشنبه 1396/07/05

13:30

A2/2

هر روز 13:30-08:00
14:00-17:30 زوج
18:00-21:15 زوج
14:00 - 19:30 فرد

چهارشنبه 1396/07/05

15:00

A2/1

هر روز 13:30-08:00
14:00-17:30 زوج
18:00-21:15 زوج
14:00 - 19:30 فرد

چهارشنبه 1396/07/05

16:30

A1/2

هر روز 13:30-08:00
14:00-17:30 زوج
18:00-21:15 زوج
14:00 - 19:30 فرد

چهارشنبه 1396/07/05

18:00

زمان ثبت نام کلاس های فشرده ترم مرداد

ترم آینده

ساعت کلاس ترم آینده

روز ثبت نام

ساعت ثبت نام

C1/3

12:00-13:30 هرروز

سه شنبه 1396/05/17 تاریخ جدید

12:00

C1/2

14:00-17:30 زوج

سه شنبه 1396/05/17 تاریخ جدید

13:00

C1/1

18:00-21:15 فرد ساعت جدید

سه شنبه 1396/05/17 تاریخ جدید

14:00

B2/3

08:00 - 11:30 فرد
14:00-17:30 فرد
14:00-17:30 زوج
18:00-21:15 زوج

سه شنبه 1396/05/17 تاریخ جدید

15:00

B2/2

08:00 - 11:30 زوج
14:00-17:30 زوج
14:00-17:30 فرد
18:00-21:15 فرد

سه شنبه 1396/05/17 تاریخ جدید

16:30

B2/1

08:00 - 11:30 زوج
18:00 - 21:15 زوج
14:00 - 17:30 زوج ساعت جدید

سه شنبه 1396/05/17 تاریخ جدید

18:00

B1/2

18:00-21:15 زوج

یکشنبه 1396/05/15

12:00

B1/1

18:00-21:15 زوج

یکشنبه 1396/05/15

13:30

A2/2

14:00-17:30 زوج
18:00-21:15 زوج

یکشنبه 1396/05/15

15:00

A2/1

14:00-17:30 زوج
18:00-21:15 زوج

یکشنبه 1396/05/15

16:30

A1/2

14:00-17:30 زوج
18:00-21:15 زوج

یکشنبه 1396/05/15

18:00

زمان ثبت نام کلاس های فشرده و فشرده پلاس ترم تیر

ترم آینده

ساعت کلاس ترم آینده

روز ثبت نام

ساعت ثبت نام

C1/3

18:00-21:15 زوج

سه شنبه 1396/03/30

12:00

C1/2

12:00-13:30 هرروز

چهارشنبه 1396/03/31

20:30 (ساعت جدید)

C1/1

14:00-17:30 زوج

چهارشنبه 1396/03/31

19:30 (ساعت جدید)

B2/3

14:00-17:30 زوج
18:00-21:15 فرد

سه شنبه 1396/03/30

16:30

B2/2

08:00 - 11:30 فرد
14:00-17:30 فرد
14:00-17:30 زوج
18:00-21:15 زوج

سه شنبه 1396/03/30

18:00

B2/1

08:00 - 11:30 زوج
14:00 - 17:30 فرد
18:00 - 21:15 فرد

سه شنبه 1396/03/30

19:30

B1/2

14:00-17:30 زوج
14:00 - 19:30 فرد
18:00-21:15 زوج

چهارشنبه 1396/03/31

12:00

B1/1

14:00-19:30 فرد
18:00-21:15 زوج

چهارشنبه 1396/03/31

13:30

A2/2

14:00-17:30 زوج
14:00 - 19:30 فرد
18:00-21:15 زوج

چهارشنبه 1396/03/31

15:00

A2/1

14:00-17:30 زوج
14:00 - 19:30 فرد
18:00-21:15 زوج

چهارشنبه 1396/03/31

16:30

A1/2

14:00-17:30 زوج
14:00 - 19:30 فرد
18:00-21:15 زوج

چهارشنبه 1396/03/31

18:00

زمان ثبت نام کلاس های فشرده ترم اردیبهشت

ترم آینده

ساعت کلاس ترم آینده

روز ثبت نام

ساعت ثبت نام

C1/3

14:00-17:30 زوج

چهارشنبه 1396/02/13

14:00

C1/2

18:00-21:15 زوج

چهارشنبه 1396/02/13

15:00

C1/1

12:00-13:30 هرروز

چهارشنبه 1396/02/13

16:00

B2/3

08:00-11:30 زوج
14:00-17:30 زوج
18:00-21:15 فرد

چهارشنبه 1396/02/13

17:00

B2/2

14:00-17:30 زوج
14:00-17:30 فرد
18:00-21:15 زوج
18:00-21:15 فرد

چهارشنبه 1396/02/13

18:00

B2/1

08:00 - 11:30 فرد
14:00 - 17:30 فرد
14:00 - 17:30 زوج

چهارشنبه 1396/02/13

19:00

B1/2

18:00-21:15 زوج

پنجشنبه 1396/02/14

15:00

B1/1

14:00-17:30 زوج
18:00-21:15 زوج

پنجشنبه 1396/02/14

16:00

A2/2

14:00-17:30 زوج
18:00-21:15 زوج

پنجشنبه 1396/02/14

17:00

A2/1

14:00-17:30 زوج
18:00-21:15 زوج

پنجشنبه 1396/02/14

18:00

A1/2

14:00-17:30 زوج
18:00-21:15 زوج

پنجشنبه 1396/02/14

19:00

زمان ثبت نام کلاس های فشرده و فشرده پلاس ترم اسفند

ترم آینده

ساعت کلاس ترم آینده

روز ثبت نام

ساعت ثبت نام

C1/1

18:00 - 21:15 زوج

چهارشنبه 1395/12/4

12:00

Kon.B2.C1

12:00 - 13:30 زوج

چهارشنبه 1395/12/4

13:00

C1/2

14:00 - 17:30 زوج

چهارشنبه 1395/12/4

14:00

B2/3

8:00 - 11:30 فرد
14:00 - 17:30 فرد

چهارشنبه 1395/12/4

15:00

B2/2

8:00 - 11:30 زوج
14:00 - 17:30 زوج
18:00 - 21:15 فرد

چهارشنبه 1395/12/4

16:00

B2/1

زوج 21:15 - 18:00
فرد 17:30 - 14:00
18:00 - 21:15 فرد

چهارشنبه 1395/12/4

17:00

B1/2

14:00 - 17:30 زوج
18:00 - 21:15 زوج
14:00 - 19:30 فرد

پنجشنبه 1395/12/5

14:00

B1/1

14:00 - 17:30 زوج
18:00 - 21:15 زوج
14:00 - 19:30 فرد

پنجشنبه 1395/12/5

15:00

A2/2

14:00 - 17:30 زوج
18:00 - 21:15 زوج
14:00 - 19:30 فرد

پنجشنبه 1395/12/5

16:00

A2/1

14:00 - 17:30 زوج
18:00 - 21:15 زوج
14:00 - 19:30 فرد

پنجشنبه 1395/12/5

17:00

A1/2

14:00 - 17:30 زوج
18:00 - 21:15 زوج
14:00 - 19:30 فرد

پنجشنبه 1395/12/5

18:00

زمان ثبت نام کلاس های فشرده ترم دی

ترم آینده

ساعت کلاس ترم آینده

روز ثبت نام

ساعت ثبت نام

C1/1

زوج 17:30-14:00

شنبه 1395/10/18

14:00

Kon.C1

زوج 13:30-12:00

شنبه 1395/10/18

15:00

B2/3

14:00-17:30 فرد
18:00-21:15 فرد

شنبه 1395/10/18

16:00

B2/2

08:00 - 11:30 فرد
14:00 - 17:30 فرد
18:00 - 21:15 فرد

شنبه 1395/10/18

17:30

B2/1

08:00 - 11:30 زوج
14:00 - 17:30 زوج
18:00 - 21:15 زوج

شنبه 1395/10/18

19:30

B1/2

12:00-17:30 زوج

پنجشنبه 1395/10/23

19:00

B1/2

18:00-21:15 زوج

یکشنبه 1395/10/19

15:00

B1/1

14:00-17:30 زوج
18:00-21:15 زوج

یکشنبه 1395/10/19

16:30

A2/2

14:00-17:30 زوج
8:00-21:15 زوج

یکشنبه 1395/10/19

18:00

A2/1

14:00-17:30 زوج
18:00-21:15 زوج

یکشنبه 1395/10/19

19:30

A1/2

14:00-17:30 زوج
18:00-21:15 زوج

یکشنبه 1395/10/19

21:00

خانه | درباره ما | تماس با ما | قوانین و مقررات | ثبت شکایات
تلفکس: 0098 21 88033219 | 0098 21 88062914 | 0098 21 88055934-5
info@keyhan-kh.ir | contact@keyhan-kh.ir
آدرس : ایران – تهران – خیابان شیراز جنوبی، کوچه رضوان، پلاک 7 | کد پستی :54681-14369
خانه فرهنگ کیهان 2017 - 2013 | اطلاعات محفوظ می باشد