+98 21 87700018
تهران، شهرک غرب، خیابان ایران زمین،
بعد از کوچه دوم، پلاک 33 ، کد پستی :1466989311

 

  Uhrzeiten

 

113

 

114

 

115

 

211

 

212

 

213

 

215

 

216

 

311

 

314

 

315

 

08:00-09:30

 

4573
A1/2 .Komp.
Hr.Shariati
16Sh.-22Me.

 

 

 

4578
B2/2 .Komp.
Hr. Heydari
16Sh.22Me.

 

4572
A1/2 .Komp.
Fr.Salami
16Sh
.-22Me.

 

4340
A1/1 .Komp.
Fr.Bamedi
16Sh.-22Me.

 

4574
A2/1 .Komp.
Fr.Mabasi
16Sh.-22Me.

 

 

4577
B2/1 .Komp.
Fr.Seyedin
16Sh.-22Me.

 

4576
B1/2 .Komp.
Hr.Sharifi
16Sh.-22Me.

 

4575
B1/1 .Komp.
Fr.Goodarzi
16Sh.-22Me.

 

10:00-11:30

 

12:00-13:30

 

14:00-15:30

 

 

4587
C1.1 Int
Fr.Damirchi
16Sh.-27Me.

 

 

 

 

 

 

 

 

4537
A1.1 Int
Hr.Heydarali
16Sh.-27Me.

 

 

16:00-17:30

 

 

 4628

Kon. B2
30Sh.-27Me.

 

 4627

Kon. B1
30Sh.-27Me.

 

18:00-19:30

 

4592
B2.1 Int
Hr. Heydarali

16Sh.-27Me. 

 

4591
B1.2 Int
Fr.Salami
16Sh.-27Me.

 

4524
A1.1 Int
Fr.Beigmohammadi
16Sh.-27Me.

 

 

4590
A1.2 Int
Hr.Khoshdel
16Sh.-27Me.

 

 

4305
A1.1 Int
Fr.Bamedi
16Sh.-27Me.

 

19:45-21:15

 

Die rot markierten Klasse sind Voll.

Grün markierten Klasse haben einige freie Plätze.

درباره ما | ارتباط با ما | قوانین و مقررات
تلفکس: 0098 21 87700018
info@keyhan-kh.ir | contact@keyhan-kh.ir
تهران، شهرک غرب، خیابان ایران زمین،بعد از کوچه دوم، پلاک 33 ، کد پستی :1466989311
خانه فرهنگ کیهان 2020 | اطلاعات محفوظ می باشد