+98 21 87700018
تهران، شهرک غرب، خیابان ایران زمین، کوچه دوم
گذر اردیبهشت، پلاک 9 ، کد پستی :1466989311

  Uhrzeiten 

 

112

 

113

 

114

 

115

 

211

 

212

 

213

 

214

 

215

 

311

 

313

 

314

 

315

 

14:00-15:30

 

 

4553
A2.1 Int
Fr.Ebrahim
17Sha.-28Meh.

 

4554
A2.2 Int
Fr.Ghesasi
17Sha.-28Meh.

 

 

4551
A1.2 Int
Fr.Farhadifar
17Sha.-28Meh.

 

4555
B1.1 Int
Fr.Mabasi
17Sha.-28Meh.

 

4361
A1.1 Int
Hr.Tafreshi
17Sha.-28Meh.

 

4519
A1.1 Int
Hr.Ghashghaei
17Sha.-28Meh.

 

4558
B2.2 Int
Hr.Heydari
17Sha.-28Meh.

 

4552
A1.2 Int
Hr.Shariati
17Sha.-28Meh.

 

4556
B1.2 Int
Fr.Karimi
17Sha.-28Meh.

 

4559
C1.2 Int
Hr.Karakeshian
17Sha.-28Meh.

 

4557
B2.1 Int
Hr.Ahmadi
17Sha.-28Meh.

 

16:00-17:30

 

18:00-19:30

 

4567
B1.2 Int
Fr.Karimi
17Sha.-28Meh.

 

4564
A2.1 Int
Fr.Ebrahim
17Sha.-28Meh.

 

4568
B2.2 Int
Hr.Heydari
17Sha.-28Meh.

 

4570
B2.4 Int
Hr.Karakeshian
17Sha.-28Meh.

 

 

4562
A1.2 Int
Hr.Ghashghaei
17Sha.-28Meh.

 

4244
A1.1 Int
Hr.Shariati
17Sha.-28Meh.

 

4566
A2.2 Int
Fr.Farhadifar
17Sha.-28Meh.

 

4563
A2.1 Int
Fr.Mabasi
17Sha.-28Meh.

 

4569
B2.3 Int
Hr.Ahmadi
17Sha.-28Meh.

 

 

4515
A1.1 Int
Fr.Khoshrang
17Sha.-28Meh.

 

4565
A2.2 Int
Fr.Ghesasi
17Sha.-28Meh.

 

19:45-21:15

Die rot markierten Klasse sind Voll.

Grün markierten Klasse haben einige freie Plätze.

 

درباره ما | ارتباط با ما | قوانین و مقررات
تلفکس: 0098 21 87700018
info@keyhan-kh.ir | contact@keyhan-kh.ir
تهران، شهرک غرب، خیابان ایران زمین، کوچه دوم، گذر اردیبهشت، پلاک 9 ، کد پستی :1466989311
خانه فرهنگ کیهان 2020 | اطلاعات محفوظ می باشد