+98 21 87700018
تهران، شهرک غرب، خیابان ایران زمین،
بعد از کوچه دوم، پلاک 33 ، کد پستی :1466989311

فوق فشرده پلاس
سطح کد دوره ظرفیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای برگزاری ساعت برگزاری
A1.2 5272 ظرفیت تکمیل 1400/07/20 1400/08/08 شنبه تا چهارشنبه 8:00 - 13:30
A2.2 5270 ظرفیت تکمیلفشرده پلاس زوج
سطح کد دوره ظرفیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای برگزاری ساعت برگزاری
A1.2 5304 دارای ظرفیت 1400/07/21 1400/08/17 روزهای زوج 8:00 - 13:30
A2.2 5305 ظرفیت تکمیل
B1.2 5306 دارای ظرفیت
B2.1 5307 ظرفیت تکمیل
B2.2 5308 ظرفیت تکمیلفشرده پلاس فرد
سطح کد دوره ظرفیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای برگزاری ساعت برگزاری
A1.1 5127 ظرفیت تکمیل 1400/07/20 1400/08/18 روزهای فرد 16:00 - 21:15
A2.1 5310 ظرفیت تکمیل
B1.1 5311 ظرفیت تکمیل
B2.1 5312 ظرفیت تکمیل
B2.4 5313 ظرفیت تکمیلفشرده روزهای زوج
سطح کد دوره ظرفیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای برگزاری ساعت برگزاری
ظهر
A1.1 5269 ظرفیت تکمیل 1400/07/21 1400/09/01 روزهای زوج 14:00 - 17:30
A1.1 5153 ظرفیت تکمیل
A1.2 5273 دارای ظرفیت
A2.1 5274 دارای ظرفیت
A2.2 5275 دارای ظرفیت
B1.1 5276 ظرفیت تکمیل
B1.2 5277 ظرفیت تکمیل
B2.1 5278 ظرفیت تکمیل
عصر
A1.1 5055 ظرفیت تکمیل 1400/07/21 1400/09/01 روزهای زوج 18:00 - 21:15
A1.2 5280 دارای ظرفیت
A2.1 5281 دارای ظرفیت
A2.2 5282 ظرفیت تکمیل
B1.1 5283 ظرفیت تکمیل
B2.2 5284 ظرفیت تکمیل
B2.3 5285 ظرفیت تکمیل
B2.4 5286 ظرفیت تکمیلفشرده روزهای فرد
سطح کد دوره ظرفیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای برگزاری ساعت برگزاری
ظهر
A1.1 5271 ظرفیت تکمیل 1400/07/20 1400/09/02 روزهای فرد 14:00 - 17:30
A1.1 5247 دارای ظرفیت
A1.1 5154 دارای ظرفیت
A2.2 5289 ظرفیت تکمیل
B1.1 5290 دارای ظرفیت
B1.2 5291 ظرفیت تکمیل
عصر
A1.1 5126 ظرفیت تکمیل 1400/07/20 1400/09/02 روزهای فرد 18:00 - 21:15
A1.2 5293 دارای ظرفیت
A2.1 5294 ظرفیت تکمیل
A2.2 5295 دارای ظرفیت
B1.1 5296 ظرفیت تکمیل
B1.2 5297 ظرفیت تکمیل
B2.1 5298 ظرفیت تکمیل
B2.2 5299 دارای ظرفیت
C1.1 5231 ظرفیت تکمیلفشرده کامپکت
سطح کد دوره ظرفیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای برگزاری ساعت برگزاری
A1.1 5266 ظرفیت تکمیل 1400/07/20 1400/09/02 روزهای
یکشنبه و سه‌شنبه
8:00 - 13:30
A1.1 5152 دارای ظرفیت
A1.1 5264 دارای ظرفیت
A1.2 5300 دارای ظرفیت
B1.1 5301 ظرفیت تکمیل
B2.2 5302 ظرفیت تکمیل
C1.2 5303 دارای ظرفیتفشرده آخرهفته
سطح کد دوره ظرفیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای برگزاری ساعت برگزاری
A1.1 5151 ظرفیت تکمیل 1400/07/22 1400/09/04 روزهای
پنجشنبه و جمعه
8:00 - 13:30
A1.2 5314 ظرفیت تکمیل
A2.1 5315 ظرفیت تکمیل
B1.1 5316 دارای ظرفیت
B1.2 5317 دارای ظرفیت
B2.1 5318 ظرفیت تکمیل
B2.2 5319 ظرفیت تکمیل
B2.3 5320 ظرفیت تکمیل

درباره ما | ارتباط با ما | قوانین و مقررات
تلفکس: 0098 21 87700018
info@keyhan-kh.ir | contact@keyhan-kh.ir
تهران، شهرک غرب، خیابان ایران زمین،بعد از کوچه دوم، پلاک 33 ، کد پستی :1466989311
خانه فرهنگ کیهان 2020 | اطلاعات محفوظ می باشد