+98 21 87700018
تهران، شهرک غرب، خیابان ایران زمین،
بعد از کوچه دوم، پلاک 33 ، کد پستی :1466989311


با توجه به محدودیت ظرفیت کلاس ها ثبت نام بر اساس جداول و به صورت زیر انجام می پذیرد:
اولویت اول : زبان آموزان دوره جاری
اولویت دوم : زبان آموزان مایل به جا به جایی کلاس و زبان آموزان با وقفه تحصیلی
اولویت سوم: زبان آموزان تعیین سطح شده

بر اساس شرایط جدید و عدم امکان برگزاری آزمون های ورودی B1 و B2 در بحران کرونا، زبان آموزان می‌توانند بدون شرکت در آزمون های ورودی و صرفا با قبولی در ترم گذشته خود، دوره های B2.1 و C1.1 را ثبت نام کنند.

خانه فرهنگ کیهان دوره های حضوری خود را مطابق مقررات ستاد مبارزه با کرونا دوره های خود را تشکیل داده و در صورت اطلاعیه ای جدید از سوی این نهاد مبنی بر منع تشکیل کلاس های حضوری، دوره ها بدون وقفه به صورت آنلاین ادامه پیدا خواهد کرد و از "جابجایی کلاس" ، "ذخیره دوره" و یا "انصراف از دوره پس از جلسه اول" بعد از ثبت نام معذوریم.

برنامه کلاسی و تاریخ ثبت نام دوره های حضوری ترم آینده بزرگسالان

(به ترتیب نردیک ترین تاریخ ثبت نام)کلاس‌های A1.2 ترم آینده


A1.2 4891 1399/12/23 1400/02/22 روزهای زوج (عصر)
ساعت 17:00 تا 20:15
پنجشنبه
1399/12/21
الویت اول ساعت: 16:00

الویت دوم ساعت: 16:30

الویت سوم ساعت: 16:45

A1.2 4892 1399/12/23 1400/02/22 روزهای زوج (عصر)
ساعت 17:00 تا 20:15
پنجشنبه
1399/12/21
الویت اول ساعت: 16:00

الویت دوم ساعت: 16:30

الویت سوم ساعت: 16:45

A1.2 4882 1399/12/23 1400/02/22 روزهای زوج (ظهر)
ساعت 13:00 تا 16:30
پنجشنبه
1399/12/21
الویت اول ساعت: 16:00

الویت دوم ساعت: 16:30

الویت سوم ساعت: 16:45

A1.2 4878 1399/12/24 1400/02/21 روزهای فرد (عصر)
ساعت 17:00 تا 20:15
پنجشنبه
1399/12/21
الویت اول ساعت: 16:00

الویت دوم ساعت: 16:30

الویت سوم ساعت: 16:45

A1.2 4875 1399/12/24 1400/02/21 روزهای فرد (ظهر)
ساعت 13:00 تا 16:30
پنجشنبه
1399/12/21
الویت اول ساعت: 16:00

الویت دوم ساعت: 16:30

الویت سوم ساعت: 16:45

A1.2 4869 1399/12/24 1400/02/19 کامپکت
یکشنبه و سه‌شنبه
ساعت 7:30 تا 12:45
پنجشنبه
1399/12/21
الویت اول ساعت: 16:00

الویت دوم ساعت: 16:30

الویت سوم ساعت: 16:45

A1.2 4919 1399/12/24 1400/02/07 فشرده پلاس
روزهای فرد
ساعت 15:00 تا 20:15
پنجشنبه
1399/12/21
الویت اول ساعت: 16:00

الویت دوم ساعت: 16:30

الویت سوم ساعت: 16:45

A1.2 4912 1399/12/23 1400/02/06 فشرده پلاس
روزهای زوج
ساعت 7:30 تا 12:45
پنجشنبه
1399/12/21
الویت اول ساعت: 16:00

الویت دوم ساعت: 16:30

الویت سوم ساعت: 16:45

A1.2 4904 1399/12/28 1400/02/30 فشرده آخر هفته
پنجشنبه و جمعه
ساعت 7:30 تا 12:45
پنجشنبه
1399/12/21
الویت اول ساعت: 16:00

الویت دوم ساعت: 16:30

الویت سوم ساعت: 16:45

A1.2 4903 1399/12/28 1400/02/30 فشرده آخر هفته
پنجشنبه و جمعه
ساعت 7:30 تا 12:45
پنجشنبه
1399/12/21
الویت اول ساعت: 16:00

الویت دوم ساعت: 16:30

الویت سوم ساعت: 16:45

A1.2 4935 1399/12/25 1400/02/22 آنلاین
روزهای زوج عصر
ساعت 18:00 تا 21:15
پنجشنبه
1399/12/21
الویت اول ساعت: 16:00

الویت دوم ساعت: 16:30

الویت سوم ساعت: 16:45

کلاس‌های A2.1 ترم آینده


A2.1 4894 1399/12/23 1400/02/22 روزهای زوج (عصر)
ساعت 17:00 تا 20:15
پنجشنبه
1399/12/21
الویت اول ساعت: 15:00

الویت دوم ساعت: 15:30

الویت سوم ساعت: 15:45

A2.1 4885 1399/12/23 1400/02/22 روزهای زوج (ظهر)
ساعت 13:00 تا 16:30
پنجشنبه
1399/12/21
الویت اول ساعت: 15:00

الویت دوم ساعت: 15:30

الویت سوم ساعت: 15:45

A2.1 4879 1399/12/24 1400/02/21 روزهای فرد (عصر)
ساعت 17:00 تا 20:15
پنجشنبه
1399/12/21
الویت اول ساعت: 15:00

الویت دوم ساعت: 15:30

الویت سوم ساعت: 15:45

A2.1 4876 1399/12/24 1400/02/21 روزهای فرد (ظهر)
ساعت 13:00 تا 16:30
پنجشنبه
1399/12/21
الویت اول ساعت: 15:00

الویت دوم ساعت: 15:30

الویت سوم ساعت: 15:45

A2.1 4870 1399/12/24 1400/02/19 کامپکت
یکشنبه و سه‌شنبه
ساعت 7:30 تا 12:45
پنجشنبه
1399/12/21
الویت اول ساعت: 15:00

الویت دوم ساعت: 15:30

الویت سوم ساعت: 15:45

A2.1 4920 1399/12/24 1400/02/07 فشرده پلاس
روزهای فرد
ساعت 15:00 تا 20:15
پنجشنبه
1399/12/21
الویت اول ساعت: 15:00

الویت دوم ساعت: 15:30

الویت سوم ساعت: 15:45

A2.1 4913 1399/12/23 1400/02/06 فشرده پلاس
روزهای زوج
ساعت 7:30 تا 12:45
پنجشنبه
1399/12/21
الویت اول ساعت: 15:00

الویت دوم ساعت: 15:30

الویت سوم ساعت: 15:45

A2.1 4906 1399/12/28 1400/02/30 فشرده آخر هفته
پنجشنبه و جمعه
ساعت 7:30 تا 12:45
پنجشنبه
1399/12/21
الویت اول ساعت: 15:00

الویت دوم ساعت: 15:30

الویت سوم ساعت: 15:45

A2.1 4905 1399/12/28 1400/02/30

آنلاین

فشرده آخر هفته
پنجشنبه و جمعه
ساعت 7:30 تا 12:45

پنجشنبه
1399/12/21
الویت اول ساعت: 15:00

الویت دوم ساعت: 15:30

الویت سوم ساعت: 15:45

A2.1 4934 1399/12/25 1400/02/22 آنلاین
روزهای زوج صبح
ساعت 8:00 تا 11:30
پنجشنبه
1399/12/21
الویت اول ساعت: 15:00

الویت دوم ساعت: 15:30

الویت سوم ساعت: 15:45

کلاس‌های A2.2 ترم آینده


A2.2 4895 1399/12/23 1400/02/22 روزهای زوج (عصر)
ساعت 17:00 تا 20:15
پنجشنبه
1399/12/21
الویت اول ساعت: 14:00

الویت دوم ساعت: 14:30

الویت سوم ساعت: 14:45

A2.2 4886 1399/12/23 1400/02/22 روزهای زوج (ظهر)
ساعت 13:00 تا 16:30
پنجشنبه
1399/12/21
الویت اول ساعت: 14:00

الویت دوم ساعت: 14:30

الویت سوم ساعت: 14:45

A2.2 4880 1399/12/24 1400/02/21 روزهای فرد (عصر)
ساعت 17:00 تا 20:15
پنجشنبه
1399/12/21
الویت اول ساعت: 14:00

الویت دوم ساعت: 14:30

الویت سوم ساعت: 14:45

A2.2 4871 1399/12/24 1400/02/19 کامپکت
یکشنبه و سه‌شنبه
ساعت 7:30 تا 12:45
پنجشنبه
1399/12/21
الویت اول ساعت: 14:00

الویت دوم ساعت: 14:30

الویت سوم ساعت: 14:45

A2.2 4921 1399/12/24 1400/02/07 فشرده پلاس
روزهای فرد
ساعت 15:00 تا 20:15
پنجشنبه
1399/12/21
الویت اول ساعت: 14:00

الویت دوم ساعت: 14:30

الویت سوم ساعت: 14:45

A2.2 4915 1399/12/23 1400/02/06 فشرده پلاس
روزهای زوج
ساعت 7:30 تا 12:45
پنجشنبه
1399/12/21
الویت اول ساعت: 14:00

الویت دوم ساعت: 14:30

الویت سوم ساعت: 14:45

A2.2 4907 1399/12/28 1400/02/30 فشرده آخر هفته
پنجشنبه و جمعه
ساعت 7:30 تا 12:45
پنجشنبه
1399/12/21
الویت اول ساعت: 14:00

الویت دوم ساعت: 14:30

الویت سوم ساعت: 14:45

A2.2 4933 1399/12/25 1400/02/22 آنلاین
روزهای زوج صبح
ساعت 8:00 تا 11:30
پنجشنبه
1399/12/21
الویت اول ساعت: 14:00

الویت دوم ساعت: 14:30

الویت سوم ساعت: 14:45

کلاس‌های B1.1 ترم آینده


B1.1 4896 1399/12/23 1400/02/22 روزهای زوج (عصر)
ساعت 17:00 تا 20:15
پنجشنبه
1399/12/21
الویت اول ساعت: 13:00

الویت دوم ساعت: 13:30

الویت سوم ساعت: 13:45

B1.1 4887 1399/12/23 1400/02/22 روزهای زوج (ظهر)
ساعت 13:00 تا 16:30
پنجشنبه
1399/12/21
الویت اول ساعت: 13:00

الویت دوم ساعت: 13:30

الویت سوم ساعت: 13:45

B1.1 4908 1399/12/28 1400/02/30 فشرده آخر هفته
پنجشنبه و جمعه
ساعت 7:30 تا 12:45
پنجشنبه
1399/12/21
الویت اول ساعت: 13:00

الویت دوم ساعت: 13:30

الویت سوم ساعت: 13:45

B1.1 4931 1399/12/25 1400/02/22 آنلاین
روزهای زوج صبح
ساعت 8:00 تا 11:30
پنجشنبه
1399/12/21
الویت اول ساعت: 13:00

الویت دوم ساعت: 13:30

الویت سوم ساعت: 13:45

B1.1 4932 1399/12/25 1400/02/22 آنلاین
روزهای زوج عصر
ساعت 18:00 تا 21:15
پنجشنبه
1399/12/21
الویت اول ساعت: 13:00

الویت دوم ساعت: 13:30

الویت سوم ساعت: 13:45

کلاس‌های B1.2 ترم آینده


B1.2 4897 1399/12/23 1400/02/22 روزهای زوج (عصر)
ساعت 17:00 تا 20:15
پنجشنبه
1399/12/21
الویت اول ساعت: 12:00

الویت دوم ساعت: 12:30

الویت سوم ساعت: 12:45

B1.2 4898 1399/12/23 1400/02/22 روزهای زوج (عصر)
ساعت 17:00 تا 20:15
پنجشنبه
1399/12/21
الویت اول ساعت: 12:00

الویت دوم ساعت: 12:30

الویت سوم ساعت: 12:45

B1.2 4888 1399/12/23 1400/02/22 روزهای زوج (ظهر)
ساعت 13:00 تا 16:30
پنجشنبه
1399/12/21
الویت اول ساعت: 12:00

الویت دوم ساعت: 12:30

الویت سوم ساعت: 12:45

B1.2 4923 1399/12/24 1400/02/07 فشرده پلاس
روزهای فرد
ساعت 15:00 تا 20:15
پنجشنبه
1399/12/21
الویت اول ساعت: 12:00

الویت دوم ساعت: 12:30

الویت سوم ساعت: 12:45

B1.2 4916 1399/12/23 1400/02/06 فشرده پلاس
روزهای زوج
ساعت 7:30 تا 12:45
پنجشنبه
1399/12/21
الویت اول ساعت: 12:00

الویت دوم ساعت: 12:30

الویت سوم ساعت: 12:45

B1.2 4910 1399/12/28 1400/02/30 فشرده آخر هفته
پنجشنبه و جمعه
ساعت 7:30 تا 12:45
پنجشنبه
1399/12/21
الویت اول ساعت: 12:00

الویت دوم ساعت: 12:30

الویت سوم ساعت: 12:45

B1.2 4909 1399/12/28 1400/02/30 فشرده آخر هفته
پنجشنبه و جمعه
ساعت 7:30 تا 12:45
پنجشنبه
1399/12/21
الویت اول ساعت: 12:00

الویت دوم ساعت: 12:30

الویت سوم ساعت: 12:45

کلاس‌های B2.1 ترم آینده


B2.1 4900 1399/12/23 1400/02/22 روزهای زوج (عصر)
ساعت 17:00 تا 20:15
چهارشنبه
1399/12/20
الویت اول ساعت: 16:00

الویت دوم ساعت: 16:30

الویت سوم ساعت: 16:45

B2.1 4924 1399/12/24 1400/02/07 فشرده پلاس
روزهای فرد
ساعت 15:00 تا 20:15
چهارشنبه
1399/12/20
الویت اول ساعت: 16:00

الویت دوم ساعت: 16:30

الویت سوم ساعت: 16:45

B2.1 4917 1399/12/23 1400/02/06 فشرده پلاس
روزهای زوج
ساعت 7:30 تا 12:45
چهارشنبه
1399/12/20
الویت اول ساعت: 16:00

الویت دوم ساعت: 16:30

الویت سوم ساعت: 16:45

B2.1 4930 1399/12/25 1400/02/22 آنلاین
روزهای زوج عصر
ساعت 18:00 تا 21:15
چهارشنبه
1399/12/20
الویت اول ساعت: 16:00

الویت دوم ساعت: 16:30

الویت سوم ساعت: 16:45

کلاس‌های B2.2 ترم آینده


B2.2 4872 1399/12/24 1400/02/19 کامپکت
یکشنبه و سه‌شنبه
ساعت 7:30 تا 12:45
چهارشنبه
1399/12/20
الویت اول ساعت: 16:00

الویت دوم ساعت: 16:30

الویت سوم ساعت: 16:45

B2.2 4925 1399/12/24 1400/02/07 فشرده پلاس
روزهای فرد
ساعت 15:00 تا 20:15
چهارشنبه
1399/12/20
الویت اول ساعت: 16:00

الویت دوم ساعت: 16:30

الویت سوم ساعت: 16:45

B2.2 4911 1399/12/28 - فشرده آخر هفته
پنجشنبه و جمعه
ساعت 7:30 تا 12:45
چهارشنبه
1399/12/20
الویت اول ساعت: 16:00

الویت دوم ساعت: 16:30

الویت سوم ساعت: 16:45

کلاس‌های B2.3 ترم آینده


B2.3 4901 1399/12/23 1400/02/22 روزهای زوج (عصر)
ساعت 17:00 تا 20:15
چهارشنبه
1399/12/20
الویت اول ساعت: 15:00

الویت دوم ساعت: 15:30

الویت سوم ساعت: 15:45

B2.3 4877 1399/12/24 1400/02/21 روزهای فرد (ظهر)
ساعت 13:00 تا 16:30
چهارشنبه
1399/12/20
الویت اول ساعت: 15:00

الویت دوم ساعت: 15:30

الویت سوم ساعت: 15:45

B2.3 4918 1399/12/23 1400/02/06 فشرده پلاس
روزهای زوج
ساعت 7:30 تا 12:45
چهارشنبه
1399/12/20
الویت اول ساعت: 15:00

الویت دوم ساعت: 15:30

الویت سوم ساعت: 15:45

کلاس‌های B2.4 ترم آینده


B2.4 4874 1399/12/24 1400/02/19 کامپکت
یکشنبه و سه‌شنبه
ساعت 7:30 تا 12:45
چهارشنبه
1399/12/20
الویت اول ساعت: 15:00

الویت دوم ساعت: 15:30

الویت سوم ساعت: 15:45

B2.4 4926 1399/12/24 1400/02/07 فشرده پلاس
روزهای فرد
ساعت 15:00 تا 20:15
چهارشنبه
1399/12/20
الویت اول ساعت: 15:00

الویت دوم ساعت: 15:30

الویت سوم ساعت: 15:45

کلاس‌های C1.1 ترم آینده


C1.1 4902 1399/12/23 1400/02/22 روزهای زوج (عصر)
ساعت 17:00 تا 20:15
چهارشنبه
1399/12/20
الویت اول ساعت: 14:00

الویت دوم ساعت: 14:30

الویت سوم ساعت: 14:45

کلاس‌های C1.2 ترم آینده


طبق نظر سنجی صورت گرفته از زبان آموزان، این سطح در ترم جدید تشکیل نخواهد شد.کلاس‌های C1.3 ترم آینده


C1.3 4890 1399/12/23 1400/02/22 روزهای زوج (ظهر)
ساعت 13:00 تا 16:30
چهارشنبه
1399/12/20
الویت اول ساعت: 14:00

الویت دوم ساعت: 14:30

الویت سوم ساعت: 14:45

درباره ما | ارتباط با ما | قوانین و مقررات
تلفکس: 0098 21 87700018
info@keyhan-kh.ir | contact@keyhan-kh.ir
تهران، شهرک غرب، خیابان ایران زمین،بعد از کوچه دوم، پلاک 33 ، کد پستی :1466989311
خانه فرهنگ کیهان 2020 | اطلاعات محفوظ می باشد