+98 21 87700018
تهران، شهرک غرب، خیابان ایران زمین، کوچه دوم
گذر اردیبهشت، پلاک 9 ، کد پستی :1466989311

 زمان ثبت نام دوره های جدید، در اواسط دوره جاری در وب سایت به روز خواهد شد.

با توجه به محدودیت ظرفیت کلاس ها ثبت نام بر اساس جداول و به صورت زیر انجام می پذیرد: 

اولویت اول :  زبان آموزان دوره جاری
اولویت دوم :   زبان آموزان مایل به جا به جایی کلاس و زبان آموزان با وقفه تحصیلی  
اولویت سوم:  زبان آموزان تعیین سطح شده
 

زمان ثبت نام کلاس های نوجوانان شهریور 99

نوع دوره

روز کلاس

ترم جاری - ساعت

ترم آینده

ساعت کلاس ترم آینده

روز ثبت نام

ساعت ثبت نام

 

نوجوانان

 

روزهای زوج

 

A1/3(16:00-17:30)

 Brückenkurs.  

16:00-17:30

 

یکشنبه 1399/06/16

اولویت اول: 14:00

اولویت دوم: 14:30

اولویت سوم: 14:45

نوع دوره

روز کلاس

ترم جاری - ساعت

ترم آینده

ساعت کلاس ترم آینده

روز ثبت نام

ساعت ثبت نام

 

نوجوانان

 

روزهای زوج

 

A1/2 (16:00-17:30)

 

Brückenkurs 

 

16:00-17:30

 

یکشنبه 1399/06/16

اولویت اول: 14:00 

اولویت دوم: 14:30

اولویت سوم: 14:45

نوع دوره

روز کلاس

ترم جاری - ساعت

ترم آینده

ساعت کلاس ترم آینده

روز ثبت نام

ساعت ثبت نام

 

نوجوانان

 

روزهای زوج

 

A2/1 (18:00-19:30)

 

A2/2  

 

18:00-19:30

 

یکشنبه 1399/06/16

اولویت اول: 13:00 

اولویت دوم: 13:30

اولویت سوم: 13:45

نوع دوره

روز کلاس

ترم جاری - ساعت

ترم آینده

ساعت کلاس ترم آینده

روز ثبت نام

ساعت ثبت نام

 

نوجوانان

 

روزهای زوج

 

A1/2 (18:00-19:30)

 

A2/1  

 

18:00-19:30

 

یکشنبه 1399/06/16

اولویت اول: 14:00 

اولویت دوم: 14:30

اولویت سوم: 14:45

نوع دوره

روز کلاس

ترم جاری - ساعت

ترم آینده

ساعت کلاس ترم آینده

روز ثبت نام

ساعت ثبت نام

 

نوجوانان

 

روزهای زوج

 

A1/1 (18:00-19:30)

 

A1/2  

 

18:00-19:30

 

یکشنبه 1399/06/16

اولویت اول: 15:00 

اولویت دوم: 15:30

اولویت سوم: 15:45

درباره ما | ارتباط با ما | قوانین و مقررات
تلفکس: 0098 21 87700018
info@keyhan-kh.ir | contact@keyhan-kh.ir
تهران، شهرک غرب، خیابان ایران زمین، کوچه دوم، گذر اردیبهشت، پلاک 9 ، کد پستی :1466989311
خانه فرهنگ کیهان 2020 | اطلاعات محفوظ می باشد