+98 21 87700018
تهران، شهرک غرب، خیابان ایران زمین،
بعد از کوچه دوم، پلاک 33 ، کد پستی :1466989311

زمان ثبت نام دوره های جدید، در اواسط دوره جاری در وب سایت به روز خواهد شد.

با توجه به محدودیت ظرفیت کلاس ها ثبت نام بر اساس جداول و به صورت زیر انجام می پذیرد: 

اولویت اول :  زبان آموزان دوره جاری
اولویت دوم :   زبان آموزان مایل به جا به جایی کلاس و زبان آموزان با وقفه تحصیلی  
اولویت سوم:  زبان آموزان تعیین سطح شده

 بدلیل تعداد زیاد متقاضیان ثبت نام در دوره ها، در صورت عدم رعایت زمانبندی ثبت نام از سوی متقاضیان محترم، خانه فرهنگ کیهان نمیتواند شرکت زبان آموزان را در همان کلاس تضمین نماید. 

* بر اساس شرایط جدید ثبت نام، از این پس دوره های B2.1  وC1.1 در روز و ساعت مشخص شده و با دو اولویت زمان بندی ثبت نام انجام میشود. اولویت اول مختص زبان آموزان موسسه و اولویت دوم برای زبان آموزان خارج از موسسه میباشد. همچنین شرط ثبت نام در این دوره ها داشتن مدرک رسمی زبان سطح پایین تر یا شرکت در امتحان داخلی موسسه  است.  

 

زمان ثبت نام کلاس های فشرده شهریور 99

ترم آینده

ساعت کلاس ترم آینده

روز ثبت نام

ساعت ثبت نام

 

C1/2

 

روزهای زوج  17:30-14:00

 

جمعه 1399/06/14

اولویت اول: 12:00

اولویت دوم: 12:30

اولویت سوم: 12:45

ترم آینده

ساعت کلاس ترم آینده

روز ثبت نام

ساعت ثبت نام

 

C1/1  

 

روزهای فرد 17:30-14:00

 

جمعه 1399/06/14

اولویت اول: 12:00 

اولویت دوم: 12:30

ترم آینده

ساعت کلاس ترم آینده

روز ثبت نام

ساعت ثبت نام

B2/4 

روزهای زوج 21:15- 18:00

جمعه 1399/06/14

اولویت اول: 13:00 

اولویت دوم: 13:30

اولویت سوم: 13:45

ترم آینده

ساعت کلاس ترم آینده

روز ثبت نام

ساعت ثبت نام

 

B2/3

روزهای زوج 21:15- 18:00

 

جمعه 1399/06/14

اولویت اول: 13:00

اولویت دوم: 13:30

اولویت سوم: 13:45

ترم آینده

ساعت کلاس ترم آینده

روز ثبت نام

ساعت ثبت نام

 

B2/2 

 

یکشنبه و سه شنبه  13:30- 08:00

روزهای زوج  17:30- 14:00

روزهای زوج 21:15- 18:00 

 

جمعه 1399/06/14

اولویت اول: 14:00

اولویت دوم: 14:30

اولویت سوم: 14:45

ترم آینده

ساعت کلاس ترم آینده

روز ثبت نام

ساعت ثبت نام

 

B2/1  

 

یکشنبه و سه شنبه  13:30- 08:00

روزهای زوج  17:30-14:00

روزهای فرد 21:15- 16:00( تاریخ شروع: 1399/07/03)

 روزهای فرد 21:15- 18:00

روزهای پنجشنبه و جمعه( تاریخ شروع: 1399/06/28)

 

جمعه 1399/06/14

اولویت اول: 15:00

اولویت دوم: 15:30

ترم آینده

ساعت کلاس ترم آینده

روز ثبت نام

ساعت ثبت نام

 

B1/2

 

 یکشنبه و سه شنبه 13:30-08:00 

روزهای زوج 17:30-14:00

روزهای زوج 21:15- 18:00

روزهای فرد 21:15- 18:00

 

شنبه 1399/06/15

اولویت اول: 12:00

اولویت دوم: 12:30

اولویت سوم: 12:45

ترم آینده

ساعت کلاس ترم آینده

روز ثبت نام

ساعت ثبت نام

 

B1/1

 

یکشنبه و سه شنبه  13:30-08:00

روزهای زوج17:30- 14:00 

شنبه 1399/06/15 

اولویت اول: 13:00

اولویت دوم: 13:30

اولویت سوم: 13:45

ترم آینده

ساعت کلاس ترم آینده

روز ثبت نام

ساعت ثبت نام

  

A2/2

  

روزهای زوج 17:30- 14:00

روزهای زوج 21:15- 18:00 

  

شنبه 1399/06/15

اولویت اول: 14:00

اولویت دوم: 14:30

اولویت سوم: 14:45

ترم آینده

ساعت کلاس ترم آینده

روز ثبت نام

ساعت ثبت نام

 

A2/1

 

یکشنبه و سه شنبه  13:30-08:00 

روزهای زوج  17:30-14:00

روزهای زوج  21:15- 18:00

 

شنبه 1399/06/15

اولویت اول: 15:00

اولویت دوم: 15:30

اولویت سوم: 15:45

ترم آینده

ساعت کلاس ترم آینده

روز ثبت نام

ساعت ثبت نام

 

A1/2

 یکشنبه و سه شنبه 13:30-08:00 

روزهای زوج 17:30-14:00

روزهای زوج 21:15- 18:00

روزهای فرد 21:15-18:00

 

شنبه 1399/06/15

اولویت اول: 16:00

اولویت دوم: 16:30

اولویت سوم: 16:45

 

درباره ما | ارتباط با ما | قوانین و مقررات
تلفکس: 0098 21 87700018
info@keyhan-kh.ir | contact@keyhan-kh.ir
تهران، شهرک غرب، خیابان ایران زمین،بعد از کوچه دوم، پلاک 33 ، کد پستی :1466989311
خانه فرهنگ کیهان 2020 | اطلاعات محفوظ می باشد