+98 21 87700018
تهران، شهرک غرب، خیابان ایران زمین،
بعد از کوچه دوم، پلاک 33 ، کد پستی :1466989311

زمان ثبت نام دوره های جدید، در اواسط دوره جاری در وب سایت به روز خواهد شد.

با توجه به محدودیت ظرفیت کلاس ها ثبت نام بر اساس جداول و به صورت زیر انجام می پذیرد: 

اولویت اول :  زبان آموزان دوره جاری
اولویت دوم :   زبان آموزان مایل به جا به جایی کلاس و زبان آموزان با وقفه تحصیلی  
اولویت سوم:  زبان آموزان تعیین سطح شده

 * بر اساس شرایط جدید و عدم امکان برگزاری آزمون های ورودی B1 و B2 در بحران کرونا، شرکت در این آزمون ها فعلا اختیاری بوده و زبان آموزان میتوانند بدون شرکت در آزمون های ورودی و صرفا با قبولی در ترم گذشته خود، دوره های B2.1 و C1.1 را ثبت نام کنند. 

 

جدول زمانی ثبت نام کلاس های فشرده زوج ، فشرده فرد و فشرده کامپکت ترم آذر 99

ترم آینده

ساعت کلاس ترم آینده

روز ثبت نام

ساعت ثبت نام

 

C1/3

 

روزهای زوج  16:30-13:00

 

یکشنبه 1399/09/09

اولویت اول: 11:00

اولویت دوم: 11:30

اولویت سوم: 11:45

ترم آینده

ساعت کلاس ترم آینده

روز ثبت نام

ساعت ثبت نام

 

C1/2

 

روزهای فرد  16:30-13:00

 

یکشنبه 1399/09/09

اولویت اول: 11:00

اولویت دوم: 11:30

اولویت سوم: 11:45

ترم آینده

ساعت کلاس ترم آینده

روز ثبت نام

ساعت ثبت نام

 

C1/1

 

روزهای زوج  16:30-13:00

 

یکشنبه 1399/09/09

اولویت اول: 11:00

اولویت دوم: 11:30

اولویت سوم: 11:45

ترم آینده

ساعت کلاس ترم آینده

روز ثبت نام

ساعت ثبت نام

B2/4 

روزهای زوج 20:15 - 17:00

یکشنبه 1399/09/09

اولویت اول: 12:00 

اولویت دوم: 12:30

اولویت سوم: 12:45

ترم آینده

ساعت کلاس ترم آینده

روز ثبت نام

ساعت ثبت نام

 

B2/3

روزهای زوج 16:30 - 13:00
روزهای زوج 20:15 - 17:00
روزهای یکشنبه و سه شنبه 12:45 - 7:30 

 

یکشنبه 1399/09/09

اولویت اول: 12:00

اولویت دوم: 12:30

اولویت سوم: 12:45

ترم آینده

ساعت کلاس ترم آینده

روز ثبت نام

ساعت ثبت نام

 

B2/2 

 

یکشنبه و سه شنبه  12:45 - 7:30

 

یکشنبه 1399/09/09

اولویت اول: 13:00

اولویت دوم: 13:30

اولویت سوم: 13:45

ترم آینده

ساعت کلاس ترم آینده

روز ثبت نام

ساعت ثبت نام

 

B2/1  

 

روزهای فرد  16:30 - 13:00 

یکشنبه و سه شنبه  12:45 - 7:30

 

یکشنبه 1399/09/09

اولویت اول: 13:00

اولویت دوم: 13:30

ترم آینده

ساعت کلاس ترم آینده

روز ثبت نام

ساعت ثبت نام

 

B1/2

روزهای زوج 16:30 - 13:00

یکشنبه و سه شنبه 12:45 - 7:00

یکشنبه 1399/09/09

اولویت اول: 14:00

اولویت دوم: 14:30

اولویت سوم: 14:45

ترم آینده

ساعت کلاس ترم آینده

روز ثبت نام

ساعت ثبت نام

 

B1/1

 

روزهای زوج 16:30 - 13:00

روزهای زوج 20:15 - 17:00 

یکشنبه 1399/09/09 

اولویت اول: 14:00

اولویت دوم: 14:30

اولویت سوم: 14:45

ترم آینده

ساعت کلاس ترم آینده

روز ثبت نام

ساعت ثبت نام

  

A2/2

  

روزهای زوج 16:30 - 13:00

روزهای زوج 20:15 - 17:00 

  

یکشنبه 1399/09/09

اولویت اول: 15:00

اولویت دوم: 15:30

اولویت سوم: 15:45

ترم آینده

ساعت کلاس ترم آینده

روز ثبت نام

ساعت ثبت نام

 

A2/1

 

روزهای زوج  16:30 - 13:00

روزهای زوج  20:15 - 17:00

یکشنبه و سه شنبه  12:45 - 7:30 

 

یکشنبه 1399/09/09

اولویت اول: 15:00

اولویت دوم: 15:30

اولویت سوم: 15:45

ترم آینده

ساعت کلاس ترم آینده

روز ثبت نام

ساعت ثبت نام

 

A1/2

روزهای زوج 16:30 - 13:00

روزهای زوج 20:15 - 17:00

روزهای فرد 16:30 - 13:00

روزهای فرد 20:15 - 17:00 

روزهای یکشنبه و سه شنبه 12:45 - 7:30 

 

یکشنبه 1399/09/09

اولویت اول: 16:00

اولویت دوم: 16:30

اولویت سوم: 16:45

 

درباره ما | ارتباط با ما | قوانین و مقررات
تلفکس: 0098 21 87700018
info@keyhan-kh.ir | contact@keyhan-kh.ir
تهران، شهرک غرب، خیابان ایران زمین،بعد از کوچه دوم، پلاک 33 ، کد پستی :1466989311
خانه فرهنگ کیهان 2020 | اطلاعات محفوظ می باشد